کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  دوشنبه، ۲ مهر‌‌ماه ۱۳۹۷ | Monday, September 24, 2018
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان مدارک آزمون دانشنامه آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۴ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۶

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

علیرضا فغانی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

علیرضا فغانی

۵

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

علیرضا فغانی

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

علیرضا فغانی

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۱۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لطیف عقیل

۸

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

لطیف عقیل


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سید کامران کاظمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۷

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۹/۰۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سید کامران کاظمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدکامران کاظمی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۹ آبان ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

قاسم صامت

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

قاسم صامت

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدکامران کاظمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

علی اصغر زاهدی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

علی اصغر زاهدی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سید عیسی لطیف عقیلی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سید عیسی لطیف عقیلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سید کامران کاظمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سید کامران کاظمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۸/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سید کامران کاظمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب سرگردعلی اصغرزاهدی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۱ مهر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدکامران کاظمی

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۵

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدکامران کاظمی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

سیدکامران کاظمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۴

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۱

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

سیدعیسی لطیف عقیلی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۴

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۶

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام

۷

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۸

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۷ شهریور ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای محمد حیدری

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای تقی حسام

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای محمد حیدری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۶/۰۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۱

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

محمد حیدری

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

تقی حسام

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

محمد حیدری

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۲۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۵

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۶

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۷

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۸

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

محمد حیدری

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

تقی حسام

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

تقی حسام

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمدحیدری

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

محمدحیدری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۳

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

کاظم ریاحی

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۵

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۶

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

کاظم ریاحی

۷

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۳

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۴

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

محمد حیدری


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

تقی حسام

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

کاظم ریاحی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

کاظم ریاحی

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

تقی حسام

۸

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۷ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای تقی حسام

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای تقی حسام

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای تقی حسام

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای قاسم صامت

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

آقای قاسم صامت

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

آقای تقی حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

آقای تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۲

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۳

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۴

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۵

فنی

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای قاسم صامت

۶

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای تقی حسام

۷

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

آقای قاسم صامت

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای تقی حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۰ تیر ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای حسام

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای حیدری

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای حسام

۴

فنی

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

جناب آقای حیدری

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

جناب آقای حسام

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۳

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای حسام

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۴

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای حسام

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

جناب آقای حسام


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: سه‌‌شنبه، ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حسن مظلومی

۲

فنی

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

قاسم صامت

۳

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حسن مظلومی

۴

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حسن مظلومی

۵

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

قاسم صامت

۶

آیین نامه

شنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حسن مظلومی

۷

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حسن مظلومی

۸

آیین نامه

دوشنبه، ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

حسن مظلومی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

با ما تماس بگیرید

آموزشگاه رانندگی مهر گرگان


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: گرگان، بلوار پنجم آذر، کوچه آذر پنجم

تلفن: ۳۲۳۲۷۰۶۳ (۰۱۷)

پست الکترونیک: info@mehrgorgan.com

 

© ۱۳۹۷ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی مهر گرگان محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی